Zásady ochrany osobných údajov

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Obchodné meno: Purgina spol. S.r.o., Sídlo: Brigádnická 68, 841 10, Bratislava, IČO: 30776252, Zastúpená: Jana Kilárska
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Purgina spol.s.r.o. a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Purgina spol.s.r.o. Pri Šajbách 1, 831 06, Bratislava v čase od 8:00 do 16:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt +4210249208420 e-mail: purgina@purgina.sk (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  • a) Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).
  • b) Spracúvanie osobných údajov s cieľom organizácie športových súťaží na základe ich súhlasu.
  • c) Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
  • d) Marketingové aktivity na ovplyvňovanie dopytu po produktoch predávaných prevádzkovateľom, vrátane zasielania newslettra. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newslettri, písomne doporučeným listom adresovaným zodpovednej osobe do sídla prevádzkovateľa, osobne u zodpovednej osoby.
 3. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  • a) 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. 2 písm. a),
  • b) do ukončenia športovej súťaže, max. po dobu 1 roka na účely podľa ods. 2 písm. b),
  • c) 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. 2 písm. c).
  • 5 rokov odo dňa prihlásenia sa.
 4. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať spoločnosť Purgina spol.s.r.o. so sídlom Brigádnická 68, 84110, Bratislava IČO: 30776252 (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
 5. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 3 písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov.
 6. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 3 písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 7. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 8. Vystavenie prvej kópie podľa ods. 7 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 9. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 10. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 17,
  • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 11. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 12. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 13. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  • a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 17, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 14. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 15. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 16. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 17. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  • a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 18. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 17 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 19. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 20. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 21. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 22. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 23. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Ako používame súbory cookies?

Na stránke https://www.purgina.sk/ využívame Google Analytics. Je to analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Tieto súbory zhromažďujú informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga.

Informácie o tom, ako sa webová stránka používa, vygenerované prostredníctvom súborov cookies, t.j. štandardné internetové záznamy (vrátane vašej IP adresy) a informácie o správaní používateľa v anonymnej podobe, sa zasielajú spoločnosti Google, ktorá ich uloží aj na serveroch v USA. Pred odoslaním vašej IP adresy spoločnosti Google ju anonymizujeme. Podľa podmienok poskytovania služby Google Analytics nebude spoločnosť Google spájať IP adresu dotknutej osoby so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje.

Pokiaľ chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástrojov Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača. Pre viac informácií o Google Analytics cookies navštívte oficiálnu stránku Google Analytics.

Prihláste sa do newslettra

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov.